Category Archive: News

 1. Jasper de Beijer: Critical Mass at Museum Rijswijk (solo)

  Installation and Retrospective

  30 January – 18 April 2022

   

  (Dutch Below)

   

  “I’ve dug through countless layers of information over the past twenty years and constructed different worlds from it. Each with its own working method, palette and logic. Now that these worlds have resurfaced, I realize they fit together better than I imagined. From the center of the hole, we are geographically in the Western world and looking at the rest of the planet from this perspective. The tableaux are lifeless, an echo of their enthusiasm, intelligence and folly. They have been brought back to life from their shadows to form a new reality together. Above the edge of the hole is the real world, which we just can’t see. Down in the pit we can only make a reconstruction of what is happening above the hole. But maybe what’s going on up there is just as relative as what’s happening below in the dark.”

  Jasper de Beijer

   

  Critical Mass, detail of the installation, 2021, paper on wood and cardboard, fabric and blacklight, 8x3x5 m

   

  Winner Agnes van den Brandeler Museum Prize In 2019, the Agnes van den Brandeler Foundation invited a number of museums in the Netherlands to submit a proposal in which, in the form of an exhibition and a publication, attention is paid to a particularly talented Dutch artist who has been underappreciated in recent years.

  The Foundation honored Museum Rijswijk’s proposal to organize a retrospective exhibition of Jasper de Beijer’s work, thereby producing a comprehensive publication.

   

  Jasper de Beijer

   

  The worlds that De Beijer presents us in his photographic works are fascinating, recognizable and alienating at the same time. His work is about the process of looking, seeing and interpreting. At first you think it is a photo of the real world, but then it becomes clear that it is a photo of a paper model. You wander through the performance, which is now more than a photograph. You have to do something with it, but what? And that is exactly the question the artist asks us: ‘Do you know what you see?’ The subjects he chooses are the painful histories that continue to haunt us. Our colonial past, the Industrial Revolution, the First and Second World Wars, these are subjects that have already been discussed from many viewpoints about which many truths exist or have been projected on. But what is truth, is there one truth? The working method chosen by De Beijer results in the viewer being given the space to reflect through the medium of photography on the sensitive subjects that he broaches.

  Installation Critical Mass

   

  The installation Critical Mass, a site-specific work specially made for Museum Rijswijk, represents an enormous hole in the ground in which the visitor stands on the ground and can walk around. It is a dark environment and the use of blacklight means that only the information about De Beijer that De Beijer wants to show the visitor remains. Only the white of the paper lights up, the darkness simply consists of the lack of information. He has reproduced part of the tableaus of the past two decades here. Sometimes he found the original design of a scene, but more often he recreated the objects based on the photos he had taken of them at the time. By re-excavating these scenes, he puts himself next to his work and can view the chosen subjects and methods from a distance.

   

   

  Photo series 2004 – 2020

   

  The exhibition includes 27 photographic works from the series Buitenpost (3), Devil Drives (2), Cahutchu (3), Le Sacre du Printemps (2 photos), The Riveted Kingdom (3), Undongo (3), Marabuntu (3), Wir sind das Gedächtnis (2), Brazilian Suitcase (2) and The Admiral’s Headache (4 and 1 small sculpture) on display. The series were made between 2004 and 2020 and thus provide a generous overview of the artist’s oeuvre to date. Extensive Publication The exhibition will be accompanied by a publication, published by Jap Sam Books, which takes the installation as its point of departure and at the same time offers an overview of the work the artist has created to date. Price €29.50, with Museum card €25.00.

  For more information and press photos, please contact Diana Wind, curator of contemporary art, mobile 0630388366 or dianawind@museumrijswijk.nl

  Herenstraat 67 | NL-2282 BR Rijswijk

  info@museumrijswijk.nl | museumrijswijk.nl

  +31 (0)70 390 36 17

  Jasper de Beijer. Critical Mass

  Installatie en overzichtstentoonstelling

  30 januari – 18 april 2022

   

  Ik heb de afgelopen twintig jaar door talloze lagen informatie gegraven en hier verschillende werelden van geconstrueerd. Elk met zijn eigen werkwijze, palet en logica. Nu deze werelden weer zijn opgedoken, realiseer ik me dat ze beter op elkaar passen dan ik had gedacht. Vanuit het midden van het gat staan we geografisch in de Westerse wereld en kijken we vanuit dit perspectief naar de rest van de planeet. De tableaus zijn levenloos, een echo van hun geestdrift, intelligentie en dwaasheid. Ze zijn vanuit hun schaduw opnieuw tot leven gebracht om met elkaar een nieuwe werkelijkheid te vormen.

  Boven de rand van het gat bevindt zich de echte werkelijkheid, die we net niet kunnen zien. Beneden kunnen we enkel een reconstructie maken van wat zich boven het gat afspeelt. Maar misschien is wat zich boven afspeelt net zo relatief als wat er beneden in het donker gebeurt.”

   

  Winnaar Agnes van den Brandeler Museumprijs

   

  In 2019 nodigde de Agnes van den Brandeler Stichting een aantal middelgrote musea in Nederland uit om een projectvoorstel in te dienen waarbij in de vorm van een tentoonstelling en een publicatie aandacht wordt geschonken aan een bijzonder talentvolle Nederlandse kunstenaar die in de afgelopen jaren weinig te zien is geweest in Nederlandse musea. De Stichting honoreerde het voorstel van Museum Rijswijk om een overzichtstentoonstelling van het werk van Jasper de Beijer te organiseren en daarbij een omvangrijke publicatie te maken.

   

  Jasper de Beijer

   

  De werelden die De Beijer ons in zijn fotowerken voorschotelt zijn fascinerend, herkenbaar en vervreemdend tegelijk. Zijn werk gaat over het proces van kijken, zien en interpreteren. Eerst denk je dat het een foto van de werkelijkheid is, maar dan wordt duidelijk dat het een foto van een papieren maquette is. Je dwaalt door de voorstelling die nu meer is dan een foto. Je moet er iets mee, maar wat? En dat is precies de vraag die de kunstenaar aan ons stelt: ‘Weet je wel wat je ziet?’

  De onderwerpen die hij kiest zijn de pijnlijke geschiedenissen die ons blijven achtervolgen. Ons koloniale verleden, de Industriële Revolutie, de Eerste en Tweede Wereldoorlog het zijn onderwerpen die al van vele kanten zijn belicht, waar vele waarheden over bestaan of op zijn geprojecteerd. Maar wat is waarheid, bestaat er wel één waarheid? De werkwijze waarvoor De Beijer heeft gekozen, heeft tot resultaat dat de toeschouwer de ruimte krijgt te reflecteren via het medium fotografie op de gevoelige onderwerpen die hij aansnijdt.

   

  Installatie Critical Mass

   

  De installatie Critical Mass, een site-specific werk speciaal gemaakt voor Museum Rijswijk, stelt een enorm gat in de grond voor waarin je als bezoeker op de bodem staat en kunt rondlopen. Het is een donkere omgeving en door het gebruik van blacklight blijft alleen díe informatie over díe De Beijer de bezoeker wil laten zien. Alleen het wit van het papier licht op, de duisternis bestaat simpelweg uit het ontbreken van informatie. Hij heeft hier een deel van de tableaus van de afgelopen twee decennia nagemaakt. Soms vond hij het originele ontwerp van een scène terug, maar vaker heeft hij de objecten nagebouwd op basis van de foto’s die hij er ooit van had gemaakt. Door deze scènes opnieuw op te graven, zet hij zichzelf naast zijn werk en kan hij de gekozen onderwerpen en werkwijzen van een afstand bekijken.

   

  Fotoseries 2004 – 2020

   

  In de tentoonstelling zijn 27 fotowerken uit de series Buitenpost (3), Devil Drives (2), Cahutchu (3), Le Sacre du Printemps (2 foto’s en 10 papieren sculpturen), The Riveted Kingdom (3), Undongo (3), Marabuntu (3), Wir sind das Gedächtnis (2), Brazilian Suitcase (2) en The Admiral’s Headache (4 en 1 kleine sculptuur) te zien. De series zijn gemaakt tussen 2004 en 2020 en geven daarmee een royaal overzicht van het oeuvre van de kunstenaar tot nu toe.

   

  Omvangrijke Publicatie

   

  Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie, uitgegeven door Jap Sam Books die de installatie als uitgangspunt heeft en tegelijkertijd een overzicht biedt van het werk dat de kunstenaar tot nu toe heeft gemaakt. Prijs €29,50, met Museumkaart €25,00.

  Jasper de Beijer

 2. Jasper de Beijer – The Admiral’s Headache

   

  13 februari – 13 maart, 2021 
  Capsule Presentation *
  ENGLISH BELOW

   

  Tot vandaag was het werk van Jasper de Beijer (1973) vooral te zien op tentoonstellingen in Franse, Belgische en Nederlandse musea (Fotomuseum Den Haag, WIELS, Brussel, Centre Photographique Rouen, Frankrijk) en op prestigieuze groepstentoonstellingen als Art Brussel, PAN Amsterdam en Paris Photo. Met plezier toont FLATLAND vanaf zaterdag 13 februari dan ook voor het eerst in de galerie enkele werken van De Beijer uit ‘The Admiral’s Headache’.

   

   

  Jasper de Beijer

  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Bastion, 2020,180 x 84 cm, Pigment print (with frame 187,0 x 91,2 cm) Edition of 7 + 1 AP

   

  Plantation

  Voormalige plantage op Curaçao (1880)

   

  In De Beijers fotomontages toont hij ons beladen sensationele en suggestieve beelden uit het verleden of van verre oorden. Van apocalyptische situaties (the Brazilian Suitcase) over expedities in het Amazone gebied waarin de Indiaanse bevolking bouwt aan een tempel van stro met als trofee een in tweeën gesplitst expeditie vliegtuig. Of beelden (Le Sacre du Printemps) naar het ballet van Diaghilev, waarin paard en ruiter tegelijk exploderen, als een esthetische herschikking van modder, steen en ijzer.

   

  Galjoen - Jasper de Beijer
  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Galjoen, 2018,110 x 110 cm,
  c-print,  Edition of 7 + 1 AP

   

  Wie zich concentreert ziet ook de handgemaakte, eenvoudige maquettes en zelfgebouwde sets en dat De Beijer deze construeerde met weinig meer dan inkt, papier, plakband, lijm en spijkers. Het is deze kwetsbaarheid, deze imperfectie die verraadt dat we ons willens en wetens overgeven aan de nostalgie en, en dit is een tragischer lot, dat we ons onbewust laten manipuleren.

   

  Making of Galjoen Jasper de Beijer
  a work in progress, Jasper de Beijer

   

  Curator Raphaëlle Stopin schreef in Jeu de Paume, Magazine over De Beijer: “Sinds zijn afstuderen aan de HKU houdt Jasper de Beijer zich bezig met de kwestie van representatie, met het beeld als essentieel element in de opbouw van geschiedenis en als vector voor mythologie en cliché”.
  Dit geldt ook voor De Beijers allernieuwste werken uit The Admiral’s Headache: een nieuwe serie over het vervreemdende aan het kolonialisme; een wereld losgezongen van de realiteit; waarin het isolement van de witte man overeind staat.

   

  sketch for Galjoen, Jasper de Beijer
  sketch, a work in progres, Jasper de Beijer

   

   

  De serie The Admiral’s Headache kwam tot stand naar aanleiding van De Beijers residency bij het Instituto Buena Bista op Curaçao in 2017. Hier werd hij direct geconfronteerd met de opzichtige, trotse overblijfselen van de Nederlandse 17e-eeuwse architectuur: grachtenpanden die in heldere kleuren, als versierde bunkers op monumentale locaties staan en van waaruit over de Afrikaanse mensen in slavernij werd geregeerd. “Ook het interieur van deze Curaçaose herenhuizen was een kopie van typisch Hollandse boerderij-interieurs; alsof ze de Nederlandse cultuur binnen de muren hadden opgesloten, als een Hollands cocon”, zegt De Beijer.

   

  Brigadier, Jasper de Beijer
  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Brigadier, 2019,134 x 110 cm, c-print
  Edition of 7 + 1 AP

   

  Op absurdistische wijze schitteren deze kolonisten in The Admiral’s Headache in afwezigheid. Als verborgen spelers zijn ze alleen onzichtbaar aanwezig achter hun gevels of in hun lege uniformkostuums.

   

  Making of the Brigadier, Jasper de Beijer
  a work in progress, Jasper de Beijer

   

  In het panoramisch werk ‘Bastion’ (in het begin van deze email) uit ‘The Admiral Headache’ fonkelen flitslichten tegen een donkere hemel, gevuurd vanaf de Nederlandse forten op onzichtbare schepen van verschillende Europese oorsprong, over de slavenhuisjes heen, die in het klein, onbelangrijk, verstrooid over de heuvels liggen.
  In ‘De Brigadier’ (hierboven) heeft De Beijer het dure kostuum van de macht als een harde maar lege schil op bed gevleid. Ook hier is de menselijke maat afwezig. En de dragers van het werk ‘De Koets’ (hieronder) zijn nergens te bekennen, alsof het hier gaat op een buitenaards toestel dat net is geland. Voor De Beijer zijn deze draagkoetsen het symbool van ultieme afsluiting van de buitenwereld, die gecontroleerd en onderdrukt wordt.

   

  De tentoonstelling van Jasper de Beijer zal digitaal te zien zijn tot en met 2 maart en hierna in het echt te bezoeken zijn, op afspraak tot en met 13 maart, 2021.

   

  Koets, Jasper de Beijer
  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Koets, 2019,134 x 110 cm, c-print
  Edition of 7 + 1 AP

   

  Agnes van den Brandeler Museumprijs 2020

   

  Sinds zijn afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam en Utrecht in 1997 maakte De Beijer vele projecten. In 2018 voltooide De Beijer een residentie van zes maanden in Instituut WIELS, Brussel, waar hij onderzoek deed naar het Afrikamuseum in Tervuren. Het werk werd in 2019 in WIELS gepresenteerd.
  In 2021 krijgt Jasper de Beijer een solo tentoonstelling in Museum Rijswijk die hiervoor de Agnes van den Brandeler Museumprijs 2020 won. Deze prijs (50.000 euro) wordt jaarlijks uitgereikt aan een klein of middelgroot Nederlands museum dat met een bijzonder plan voor een solotentoonstelling komt.
  De jury koos voor het tentoonstellingsvoorstel van curator Diana Wind.

   

  * Capsule Presentations at FLATLAND are smaller and more condensed exhibitions that are shorter in period, following or partly overlapping the main gallery shows, with different art works presented.

   

  Openingstijden
  De galerie is van maandag tot en met zaterdag te bereiken via telefoonnummer
  +3120330 5321, whatsup / facetime en via e-mail info@flatlandgallery.com.  De galerie houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM

  ——————ENGLISH—————-

   

  13 februari – 13 maart, 2021 
  Capsule Presentation *

   

  Until today, the work of Jasper de Beijer (1973) has mainly been shown at exhibitions in French, Belgian and Dutch museums (Fotomuseum The Hague, WIELS, Brussels, Center Photographique Rouen, France) and at prestigious group exhibitions such as Art Brussels, PAN Amsterdam and Paris Photo. From Saturday 13 February, FLATLAND is therefore pleased to show some works by De Beijer from "The Admiral's Headache" for the first time in the gallery.

   

  Jasper de Beijer

  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Bastion, 2020,180 x 84 cm, Pigment print (with frame 187,0 x 91,2 cm) Edition of 7 + 1 AP

   

   

  Plantation

  Voormalige plantage op Curaçao (1880)

   

  In De Beijer's photo collages he shows us emotionally charged, sensational and evocative images from the past or from faraway places. From apocalyptic situations (the Brazilian Suitcase) about expeditions in the Amazon in which the Indian people build a temple of straw with a trophy around a crashed expedition plane. Or images (Le Sacre du Printemps) to Diaghilev's ballet, in which horse and rider explode simultaneously, as one aesthetic rearrangement of mud, stone and iron. 
  

   

  Galjoen - Jasper de Beijer
  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Galjoen, 2018,110 x 110 cm,
  c-print,  Edition of 7 + 1 AP

   

  Up close one can see the handmade, simple models and self-built sets that De Beijer constructed with little more than ink, paper, adhesive tape, glue and nails. In its vulnerability, this imperfection betrays that we knowingly surrender to nostalgia and - this is one more tragic fate - that we allow ourselves to be manipulated unconsciously.

   

  Making of Galjoen Jasper de Beijer
  a work in progress, Jasper de Beijer

   

   

  Curator Raphaëlle Stopin wrote in Jeu de Paume, Magazine about De Beijer: “Since graduating from the HKU, Jasper de Beijer has been involved with the a matter of representation, with imagery as an essential element in the structure of history and as a vector for mythology and cliché.” 
  This also applies to De Beijer's latest works from The Admiral's Headache. 

   

   

  sketch for Galjoen, Jasper de Beijer
  sketch, a work in progress, Jasper de Beijer

   

   

   

  The series The Admiral’s Headache was created as a result of De Beijers residency at the Instituto Buena Bista in Curaçao in 2017. Here he faced the gaudy, restaurated remains of the Dutch 17th-century architecture: canal houses in bright colors and decorated bunkers that are located at monumental locations and from where African people in slavery were ruled over. “Also the interior of these Curaçao mansions were a copy of typical Dutch farmhouses interiors; as if they had Dutch culture locked up inside their walls, like a Dutch cocoon ”, says De Beijer.
  

   

   

   

   

  Brigadier, Jasper de Beijer

  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Brigadier, 2019,134 x 110 cm, c-print
  Edition of 7 + 1 AP

   

   

   

   

   

  In The Admirals Headache, the settlers are present in their absence. As hidden players, they are only invisibly present behind their facades or in their empty uniforms. 

   

   

   

   

  Making of the Brigadier, Jasper de Beijer
  a work in progress, Jasper de Beijer

   

   

  In the panoramic work "Bastion" from "The Admiral Headache", bright arcs of lights twinkle against a dark sky, fired from the Dutch fortresses at invisible ships of different European origins, crossing the slave houses overhead that lie scattered over the hills. In "De Brigadier" De Beijer depicts the expensive costume of power as a hard but empty shell, deflated on the bed. Here too, the human dimension is absent. And the bearers of the work "De Koets" are nowhere to be seen, like the classical door opening scenes from the spaceships in science fiction movies. For De Beijer these carriages are the symbol of the ultimate seclusion from the outside world, which is controlled and suppressed.

   

  The Jasper de Beijer exhibition will be shown digitally up to and including 2 March and hereafter can be visited in real life, by appointment until March 13, 2021.

   

  Koets, Jasper de Beijer
  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Koets, 2019,134 x 110 cm, c-print
  Edition of 7 + 1 AP

   

   

  Agnes van den Brandeler Museum prize 2020

   

  Since graduating from the School of the Arts in Utrecht in 1997 De Beijer has made many projects. In 2018, De Beijer completed a residency of six months at the WIELS Institute (Brussels) where did research at the Africa Museum in Tervuren. This project was completed in 2019 and presented in WIELS. Jasper de Beijer will have solo exhibition in 2021 in Museum Rijswijk which won the Agnes van den Brandeler Museum Prize 2020. This prize (50,000 euros) is awarded annually to a small or medium-sized Dutch museum with a special plan for a solo exhibition. The jury chose the exhibition proposal by curator Diana Wind.

   

   

  * Capsule Presentations at FLATLAND are smaller and more condensed exhibitions that are shorter in period, following or partly overlapping the main gallery shows, with different art works presented.

   

   

  Openingstijden
  De galerie is van maandag tot en met zaterdag te bereiken via telefoonnummer
  +3120330 5321, whatsup / facetime en via e-mail info@flatlandgallery.com.  De galerie houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM